Poznań 25.06.2015

BanerPoznan

25 czerwca w Poznaniu zorganizowaliśmy warsztaty: „Nowa ustawa OZE – przebudowa systemu wsparcia dla zielonej energii w Polsce”. Partnerem prawnym wydarzenia była Kancelaria KKPW, a partnerem merytorycznym firma Metropolis Doradztwo Gospodarcze.
Szkolenie rozpoczęło się o godzinie 10:00 od przywitania gości i przedstawienia programu. Pierwszym punktem była geneza ustawy OZE. Pan Tomasz Gawarecki z Kancelarii KKPW rozpoczął od najważniejszych dat dotyczących procesu legislacyjnego. Warto tu przytoczyć główne cele ustawy OZE, a mianowicie: zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, ochrona środowiska, racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, kształtowanie mechanizmów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu ze źródeł odnawialnych, a także nowe miejsca pracy. Następnie przeszliśmy do zakresu przedmiotowego ustawy, trzeba dodać, że najważniejszy zapis, a mianowicie system aukcyjny ma ruszyć już 1 stycznia 2016 roku.
Oczywiście największe dyskusje wzbudziła następna część warsztatów, mianowicie omówienie nowego systemu wsparcia OZE. Kontrowersje wzbudził fakt, że od 1 stycznia będziemy mieć 3 systemy wsparcia w Polsce, a mianowicie: świadectwa pochodzenia, system aukcyjny oraz taryfy feed-in dla najmniejszych instalacji. Następnie omówiliśmy najważniejsze elementy systemu aukcyjnego. Aukcje będą przeprowadzane co najmniej raz w roku przez prezesa URE. Pułap energii elektrycznej z OZE, a więc ilość energii która zostanie „rzucona” na aukcje będzie podawana do wiadomości przez Ministerstwo Gospodarki na drodze Rozporządzenia do 31 Października każdego roku. Bardzo ważną kwestią będzie cena referencyjna (jest to maksymalna cena, którą może zaproponować wytwórca OZE w danej technologii). Trzeba pamiętać iż aby zostać dopuszczonym do aukcji trzeba przejść ocenę formalną, którą przeprowadza Prezes URE. Bardzo ważne jest by urządzenia które wykorzystujemy w naszym źródle miały nie więcej niż 4 lata. Ten zapis ma zapobiec sprowadzaniu starych i niesprawnych urządzeń. Wniosek o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji powinien zawierać:

 

  • dokument potwierdzający dopuszczalność lokalizacji instalacji
  • warunku przyłączenia do sieci
  • umowę o przyłączenie
  • prawomocne pozwolenie na budowę
  • prawomocną decyzję środowiskową
  • harmonogram rzeczowy i finansowy realizacji budowy

(pamiętajmy że w aukcjach mogą brać udział nie tylko instalacje już działające, ale również te które są w planach lub są w etapie realizacji)
Nowa ustawa OZE powołuje do życia spółkę OREO S.A. (Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej). Jej zadaniem ma być finansowanie ujemnego salda powstającego w wyniku różnicy cen płaconych przez zakłady energetyczne wytwórcom energii działającym na podstawie wygranych aukcji oraz bieżących cen energii na giełdzie. Siedzibą spółki ma być Bytom – czyżby próba znalezienia nowych miejsc pracy dla ludzi z upadających kopalń ?
Oczywiście na naszych warsztatach nie pominęliśmy kwestii związanych z systemem taryf gwarantowanych. Przedstawiliśmy proponowane ceny stawek gwarantowanych dla danej technologii a także różnice między instalacjami do 3 kw a tymi powyżej 3 kw. Ważne jest to że w tym systemie odbiorca naszej energii ma obowiązek przez 15 lat skupywać energię elektryczną po niezmiennej cenie.
Nowa ustawa OZE wprowadza również mechanizmy nadpodaży świadectw pochodzenia, mamy nadzieję że podziałają, ponieważ na chwilę obecną cena świadectw pochodzenia spadła poniżej 100zł za MWh. Te instrumenty to:
– ograniczenie ilości świadectw pochodzenia wydawanych za energię elektryczną wytworzoną w technologii spalania wielopaliwowego, oprócz dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego, o 50%.
– zakreślenie maksymalnego wolumenu energii elektrycznej, która objęta będzie systemem wsparcia.
– uregulowano likwidację mechanizmów wsparcia dla elektrowni wodnych o zainstalowanej mocy powyżej 5MW, które wytworzyły energię przed wejściem w życie ustawy.
– mechanizm redukujący wypełnianie obowiązku poprzez uiszczanie opłaty zastępczej
Następną część warsztatów poświęciliśmy na omówienie koncesji oraz promes na wytwarzanie energii z OZE oraz w kogeneracji. Zostały tu przytoczone konkretne przykłady oraz wnioski o wydanie koncesji, warunków przyłączenia itp. Wyjaśniliśmy również kwestię co zrobić gdy chcemy zmienić koncesję z OZE na kogenerację i odwrotnie.
Ostatnim tematem jaki poruszył Pan Tomasz Gawarecki były ulgi dla przemysłu energochłonnego. Wraz z wejściem w życie ustawy OZE rozszerzono ulgi wprowadzone w „małym trójpaku”, przede wszystkim bardzo rozszerzono zakres branż. Ulgi wywalczyły m.in. cementownie, firmy produkujące meble czy firmy z branży ceramicznej. Poza tym wprowadzono nową kategorię, a mianowicie odbiorcy przemysłowi, którzy zużywają poniżej 100GWh rocznie. Nie są oni zobowiązani do samodzielnego rozliczania świadectw pochodzenia ale otrzymali dość znaczne ulgi w zależności od współczynnika energochłonności. Oczywiście zapisy te zostały wprowadzone by zwiększyć konkurencyjność polskiego przemysłu i by firmy nie emigrowały za granicę ze względu na restrykcyjną politykę klimatyczną.
Na naszych warsztatach poruszamy również kwestię finansowanie inwestycji w OZE odnośnie systemu aukcyjnego. Pan Bartosz Janc oraz Pan Wojciech Nawrocki bardzo przystępnie opowiedzieli jak najwięcej „wyciągnąć” z przyszłego systemu. Firma Metropolis Doradztwo Gospodarce jest liderem na rynku jeśli chodzi o pozyskiwanie dofinansowania na ekoinwestycje. W ich portfolio znajdują się biogazownie, elektrownie wiatrowe, elektrownie fotowoltaiczne czy instalacje spalające biomasę.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za zaufanie i za udział w naszych warsztatach. Szczególne podziękowania kieruję do Kancelarii Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór oraz do firmy Metropolis Doradztwo Gospodarcze.
Do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach organizowanych przez zespół City-Brand.pl Energia Odnawialna

Kamil Ptak