Warszawa 01.12.2015

Seminarium: „System aukcyjny – nowe zasady wsparcia dla OZE”

1 grudnia w Warszawie odbyło się seminarium: „System aukcyjny – nowe zasady wsparcia dla OZE”. Wydarzenie zgromadziło czołowych ekspertów z branży oraz wiele instytucji działających na rzecz wspierania OZE.

Pierwszą prelekcję wygłosili: Pan Jakub Kasnowski, associate oraz Łukasz Jankowski, senior associate w Kancelarii Wierzbowski Eversheds. Tematem wystąpienia były: „Podstawy prawne regulujące systemy wsparcia dla OZE”. Na początku prezentacji Panowie zajęli się wyjaśnieniem zagadnień dotyczących obecnego systemu wsparcia, a mianowicie kwestią zainstalowanych mocy OZE, świadectwami pochodzenia oraz mechanizmami regulującymi popyt na zieloną energię w Polsce. Następnie przeszliśmy do wyjaśnienia podstawowych regulacji Unii Europejskiej, które mają bezpośredni wpływ na kształt ustawy OZE w Polsce. Kolejną częścią wystąpienia było omówienie wejścia w życie Ustawy OZE w tym jej zasadniczej części, a mianowicie rozdziału 4, który mówi o mechanizmach i instrumentach wspierających wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii , biogazu rolniczego oraz ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii.” Ponadto omówiliśmy rolę Prezesa URE w nowym systemie oraz przybliżyliśmy akty wykonawcze, które już zostały opublikowane przez Ministerstwo Gospodarki. Jeszcze raz dziękujemy Kancelarii Wierzbowski Eversheds za zaangażowanie się w wydarzenie. Jesteśmy dumni, że tak renomowana Kancelaria wzięła udział w organizowanym przez nas seminarium.

Kolejną prelekcję na temat: „Dokumentacji związanej z systemem aukcyjnym” wygłosił Pan Michał Kornasiewicz, Partner w Kancelarii Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy. Na początku omówiliśmy procedurę oceny formalnej, którą musi przejść wytwórca energii elektrycznej w OZE, zamierzający przystąpić do aukcji. Procedurę tą przeprowadza Prezes URE. Następnie przybliżyliśmy elementy, które muszą się znaleźć we wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji: m.in.: nazwa i adres siedziby wytwórcy, lokalizacja i moc zainstalowana, oraz oświadczenia o których należy pamiętać. Później przedstawiliśmy załączniki, które powinny znaleźć się we wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji. Są to:

 • dokumenty potwierdzające dopuszczalność lokalizacji danej instalacji,
 • wydanie warunków lub zawarcie umowy przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej,
 • prawomocne pozwolenie na budowę,
 • prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • harmonogram rzeczowy i finansowy realizacji budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii albo oświadczenie o zrealizowaniu inwestycji.

Po przedłożeniu wniosku, Prezes URE ma 30 dni na wydanie decyzji, a w przypadku odmowy przysługuje nam zażalenie do SOKiK, które musimy złożyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Obecnie nie ma pełnego regulaminu aukcji, który ustala Prezes URE, a zatwierdza minister właściwy do spraw gospodarki. Omówiliśmy jednak elementy konieczne regulaminu takie jak: przebieg i sposób rozstrzygnięcia aukcji, wymagania techniczne dotyczące dostępu do internetowej platformy aukcyjnej, zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowości przebiegu aukcji oraz warunki zawieszenia dostępu do internetowej platformy aukcyjnej. Ostatnią częścią prezentacji Pana Michała Kornasiewicza były kontrakty aukcyjne a także elementy umowy sprzedaży.

Po krótkiej przerwie wróciliśmy na salę by wysłuchać prelekcji Pana Krzysztofa Kajetanowicza z firmy TPA Horwath na temat: „Pierwsza aukcja: jak się do niej przygotować ?” Na początku tej niezwykle ciekawej prezentacji zajęliśmy się zasadami działania, oraz najważniejszymi zmianami w porównaniu z systemem certyfikatów. Prelegent zwrócił uwagę, że przychody w systemie aukcyjnym oszacować najtrudniej, ponieważ jest bardzo duży wpływ polityki władz na ceny oraz niepewność dot. sytuacji i zachowania innych uczestników. Następnie została poruszona kwestia kalkulowania rentowności projektu w systemie aukcyjnym oraz strategii określania cen. Oczywiście określiliśmy również parametry pierwszej aukcji według ostatniego projektu rozporządzenia o cenach referencyjnych dla poszczególnych technologii. Z próbnej aukcji przeprowadzonej przez PSEW wynika, że większość projektów poniżej 1MW wygrała technologia fotowoltaiczna, największa konkurencja była w koszyku powyżej 1MW i w limicie 4000 MWh/MW. Efektem nadmiernej konkurencji mogą być bardzo niskie ceny, a mianowicie overbidding. Pan Krzysztof Kajetanowicz podkreśli, że: kluczem do maksymalizacji zysków w systemie aukcyjnym przy jego ograniczeniach regulacyjnych jest dobór parametrów umożliwiający wygranie aukcji z pożądanym poziomem produkcji (cena), ale też minimalizacja kar i liczby megawatogodzin sprzedanych po cenie energii czarnej (produkcja). Jeśli pojawiłyby się nadwyżki produkcji – są one rozliczane w okresie trzyletnim, a ich wystąpienie prowadzi do konieczności sprzedaży części produkcji bez wsparcia (po rynkowej cenie czarnej energii). Bardzo dziękujemy firmie TPA Horwath za zaangażowanie się w seminarium: „System aukcyjny – nowe zasady wsparcia dla OZE”.
TPA Horwath jest również autorem corocznych opracowań pt. „Energetyka wiatrowa w Polsce”.

Kolejną prezentację na naszym wydarzeniu wygłosiły Panie z Kancelarii Prawnych „Energia i biznes”. Pani Agnieszka Grzywacz oraz Pani Monika Słowińska-Drewing mówiły o „Mechanizmach działania systemu aukcyjnego”. Prelegentki rozpoczęły od omówienia charakteru prawnego oferty w aukcjach OZE. Wystąpienie miało charakter stricte praktyczny, ponieważ zostały zaprezentowane wymogi formalne oferty jak i treść oferty aukcyjnej. Następnie ponownie przeszliśmy do jednego z najważniejszych zagadnień, a mianowicie cen referencyjnych oraz samych podstaw do ich określania. Na koniec zostały omówione przyczyny odrzucenia oferty wytwórcy, przesłanki do unieważnienia aukcji a także kryteria jej rozstrzygnięcia. Ekspertki przedstawiły również poszczególne etapy rejestracji:

 • kategorie podmiotów uprawnionych do przystąpienia do aukcji,
 • procedura wszczynana na wniosek o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji,
 • deklaracje o przystąpieniu do aukcji,
 • przebieg aukcji – koszyki aukcyjne,
 • czynności Prezesa URE przed, w toku i po rozstrzygnięciu aukcji,
 • moment złożenia oferty,
 • modyfikacja oferty,
 • rozstrzygnięcie,
 • aukcje uzupełniające.

Bardzo dziękujemy Pani Agnieszce Grzywacz oraz Pani Monice Słowińskiej-Drewing za przyjęcie zaproszenia oraz omówienie tematu mechanizmów działania systemu aukcyjnego.

Kolejnym wystąpieniem była prezentacja Pana Wojciecha Nawrockiego – Członka Zarządu w firmie METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze. Tematem prelekcji były: „Możliwości dofinansowania dla kogeneracji i OZE oraz zmiana zasad finansowania projektów – horyzontalna pomoc publiczna”. Na początku Pan Wojciech przedstawił projekty zrealizowane przez firmę METROPOLIS. Wśród nich można odnaleźć technologie biogazowe, elektrownie wiatrowe, elektrownie fotowoltaiczne czy ciepłownie opalane biomasą. Następnie zostały omówione wszystkie Regionalne Programy Operacyjne, Program Infrastruktura i Środowisko a także finansowanie projektów za pomocą środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Następnie dokładnie przeanalizowaliśmy warianty ustalania ceny w aukcji uwzględniając otrzymaną już pomoc publiczną na którą składają się:

 • różnica między przychodami energii po cenie aukcyjnej a przychodami z energii po cenie rynkowej,
 • przychody ze świadectw pochodzenia,
 • przychody ze świadectw nie sprzedanych (średnioważona cena),
 • ulgi i zwolnienia podatkowe,
 • pomoc inwestycyjna – dotacje, umorzenia, preferencyjne pożyczki itp.

Ogólne korzyści wcześniejszego niż aukcja pozyskania dofinansowania  to: dofinansowanie otrzymane „od ręki”, lepsza pozycja cenowa w aukcji, możliwość osiągnięcia maksymalnej pomocy publicznej.

Po krótkiej przerwie wystąpił Pan „Paweł Jankowski – Dyrektor departamentu rynku wtórnego w DM Consus S.A.” Tematem jego prezentacji był: „Raport z rynku świadectw pochodzenia – prognozy cen poszczególnych certyfikatów”. Na podstawie danych historycznych prześledziliśmy kształtowanie się ceny poszczególnych świadectw pochodzenia, oraz wyjaśniliśmy dlaczego w danym momencie cena zachowywała się tak, a nie inaczej. Pan Paweł poruszył również bardzo istotną kwestię nadpodaży zielonych certyfikatów i instrumentów wprowadzonych w ustawie, które mają przeciwdziałać temu zjawisku. Najwięcej transakcji z udziałem świadectw pochodzenia zawieranych jest na rynku pozasesyjnym. Na koniec prelegent stwierdził, że: duża podaż zielonych certyfikatów w połączeniu z nowymi możliwościami administracyjnymi zwiększa zmienność ceny PMOZE, a obniżenie poziomu opłaty zastępczej pozostałych kolorów obniża ich cenę giełdową.

Ostatnią prelekcję na dzisiejszym seminarium wygłosił Pan Grzegorz Linowski – Dyrektor Biura Energii i Paliw w DNB Bank Polska S.A. Tematem wystąpienia było: „Finansowanie projektów OZE w dobie zmian regulacyjnych w Polsce”. Pan Grzegorz wyjaśnił co to jest: „Project Finance” i czym się charakteryzuje oraz przeanalizował czego możemy się podziewać po pierwszej aukcji ?

Jeszcze raz bardzo dziękujemy za zaangażowanie w seminarium: partnerom merytorycznym, patronom honorowym i medialnym. Jesteśmy niezwykle dumni, że nasze wydarzenie zgromadziło grono czołowych ekspertów w branży jak i zostało pozytywnie ocenione przez uczestników szkolenia. Organizatorem wydarzenia była firma City-Brand.pl Energia Odnawialna.

Zapraszamy na kolejne szkolenia organizowane przez nasz zespół !